Vláda
Všeobecně

Nejdůležitějšími úkoly vlády jsou:

Koordinace a slučování

Vláda Horní Falce plní úlohy připadající osmi z celkem desíti bavorských ministerstev. Nedá se vždy zabránit tomu, aby různé úřady státní a komunální správy neměly různá pojetí o své činnosti, protože odborné záležitosti, které chtějí co nejlépe vyřizovat, se jen těžko dávají do vzájemného souladu. A to je právě úlohou vlády, aby zvažovala zájmy, sjednocovala je a dospěla k co nejrychlejšímu, ale zároveň fundovanému rozhodnutí.

Tak musí být na příklad při rozhodování o výstavbě silnic zváženy potřeby silničního provozu a stanoviska regionálního hospodářství, zemědělství a otázky pohledu na obec, památkové ochrany a v neposlední míře i hospodárnosti.

Nejenom reagování na žádosti vládě podané jsou její úlohou. Má také včas poznat směry vývoje, ze kterých v budoucnosti vyplynou nové výzvy vůči státní a komunální správě, a včas se chopit nezbytné iniciativy za použití možností koordinace, které má k dispozici.

Aby dostála také odborně své koordinační funkci, zaměstnává vláda odborníky z nejrůznějších akademických odvětví.

Dohled

Se svými prostředky všeobecného dohledu nad 33 státními úřady a právním a odborným dohledem nad 7 okresy, 3 městy bez okresů a částečně též nad dvěma velkými okresními městy musí vláda zajistit, aby všechny úřady rozhodovaly pokud možno stejně podle práva a zákona a aby především při záležitostech, které ve svých důsledcích přesahují okres nebo město, byl brán zřetel také na širší, nejen místní zájmy.

Kontrola

Správní soudní řád předepisuje, že před tím, než se vznese žaloba k správnímu soudu, přezkouší zákonnost a účelnost správního rozhodnutí nejblíže vyšší nadřízený úřad (odhlížeje od zvlášť jmenovaných výjimečných případů). Tato úloha připadá pro rozhodnutí okresních úřadů a měst bez okresu právě krajské vládě.

V roce vydává vláda asi 2000 odvolacích rozhodnutí na nejrůznějších právních úsecích. Vláda se ale podle možnosti a podle právního stavu předem pokouší přesvědčit občana o správnosti správního rozhodnutí, dosáhnout kompromisu mezi správou a občanem nebo naznačit výchozímu úřadu, aby vzal zpět chybné rozhodnutí. Tím se v mnoha případech ušetří občanům cesta k správnímu soudu.

Vláda tedy vidí svou zvlášť důležitou úlohu v tom, že zajišťuje občanům co nejrychlejší, levnou a účinnou právní ochranu.

Jednotlivé úlohy

K ústředním funkcím vlády jako středního úřadu v konstrukci státní moci patří také řada jednotlivých rozhodnutí první instance, které podle zákona vládě přísluší, protože

  • mají zvláštní význam a jejich důsledky přesahují jeden okres nebo město (např. plánování dálkových silničních spojení, vykázání území ochrany přírody),
  • mohou být souhrnně kvalifikovaným personálem vyřízeny (např. zřízení územního katastru),
  • centrální vyřízení v kraji je pro účastníky, především spolky a firmy, účelné (např. povolení k transportu pro nákladní automobilovou dopravu přes hranice),

Vláda Horní Falce

  • uděluje pro celé spolkové území povolení k tranzitu nákladů pro jízdy do zemí jihovýchodní Evropy,
  • kontroluje autoškoly v celém Bavorsku,
  • je pro celé Bavorsko zodpovědná za pomoc v právním a úředním provozu s cizinou.